Podmienky spracovania
osobných údajov

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť resp. prevádzkovateľ Divadlo Aréna, príspevková organizácia, Viedenská cesta 10, Bratislava 851 01, IČO: 30777810 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom marketingových aktivít prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona), a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 cit. zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.